Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem  www.mojalalka.pl l (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").

2. Właścicielem Sklepu jest  firma Milanex Szymon Milanowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kościana pod numerem ewidencyjnym 5563, zarejestrowana pod adresem ul. Żwirki i Wigury 43, 64-000 Kościan, o numerze identyfikacji podatkowej 7821065731 oraz numerze regon 411484310. Telefon kontaktowy: 605 212 934, adres e-mail: sklep@mojalalka.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta, w trakcie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny oferowanych w Sklepie produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy.

§2

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.  

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcy towaru. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane (w szczególności Dane osobowe) są zgodne z prawdą. Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. Ponadto Sklep nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania przez niego nieprawdziwych/nieaktualnych/niekompletnych danych (w szczególności Danych osobowych), w szczególności zaś wszelką korespondencję (również elektroniczną) oraz przesyłki doręczone przez Sklep na adres (w tym elektroniczny) podany w chwili wysyłania korespondencji lub przesyłki, uważa się za doręczone w sposób prawidłowy.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena i sposób dostawy.

4. Status i szczegóły zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dostępne są po prawidłowym zalogowaniu się przez Klienta na Konto Klienta.

5. Sklep po otrzymaniu złożonego zamówienia potwierdzi jego otrzymanie na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania zamówienia.

6. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez niego wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Złożenie przez Klienta zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jedynie propozycją jej zawarcia przez Klienta. Sklep informuje, że do zawarcia umowy dochodzi zgodnie z postanowieniami §4 pkt 5 Regulaminu.

8. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia dotyczące złożonego zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie poprze formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Sklepu.

 §3

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru za pobraniem jest zapłata za towar i przesyłkę.

 §4 

Wysyłka towaru 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost.

2. Koszty przesyłki ponosi Klient i podane są na stronie internetowej Sklepu.

3. W przypadku płatności online zamówienie może być zrealizowane po pozytywnej autoryzacji, a w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem, wydanie Towaru Klientowi przez kuriera następuje dopiero po uiszczeniu płatności przez Klienta kurierowi przy odbiorze przesyłki.

5. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru, na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6. Dowód zakupu towaru sklep dołączy do przesyłki z towarem lub prześle drogą mailową.

 §5

Reklamacje 

1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad. Sklep ma obowiązek dostarczyć produkty bez wad Klientowi,      przez co rozumie się również zabezpieczenie produktu na czas transportu i dostawy. 

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru.

3. Aby zareklamować Towar należy odesłać produkt na adres: Milanex Szymon Milanowski ul. Żwirki i Wigury 43, 64-000 Kościan i dołączyć wypełniony Formularz reklamacji i zwrotów.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji w formie pisemnej zawierającej opis niezgodności, uszkodzeń, etc.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zwrotnej ponosi Sklep, a Klient zobowiązany jest do należytego opakowania i zabezpieczenia Towaru przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Do reklamowanego Towaru Klient powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Klient ma do wyboru wymianę Towaru na inny lub zwrot równowartości ceny Towaru. Jeśli płatność wykonano kartą płatniczą zwrot środków będzie wykonany na kartę.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z art.7 ust 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku (Dz.U.Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny , Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od następnego dnia po otrzymaniu produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.  

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Sklep dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4. Klient odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.

 §7

Ochrona prywatności 

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Wszelkie udostępnione dane będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep może przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 §8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści postanowień na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia otrzymane przed zmianą treści postanowień będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl