Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.mojalalka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Szymon
Milanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szymon
Milanowski MILANEX z siedzibą w Kościanie (64-000), ul. Żwirki i Wigury
43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
NIP: 7821065731, REGON: 411484310, zwany dalej Mojalalka.pl.
3. Dane osobowe zbierane przez Mojalalka.pl za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
również RODO.
4. Mojalalka.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
  podstawa prawna
  1. Mojalalka.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób
  fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą
  lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
  jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
  przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
  2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
  4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala
  indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło,
  w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
  5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
  poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
  7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
  czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
  - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
  poprawie funkcjonalności tych usług.
  9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
  niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
  z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
  dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
  Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
  roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -
  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
  roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
  państwowymi.
  10. Mojalalka.pl przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-
  mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety
  satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział
  w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na
  uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Mojalalka.pl
  na adres zgodnie z §6, a wtedy Mojalalka.pl zablokuje odpowiednie dane.
  Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą
  elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas
  usług.
  11. Przekazanie danych osobowych do Mojalalka.pl jest dobrowolne, w związku
  z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że
  niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji
  uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku
  składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
  i realizację zamówienia Klienta.
 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane
  oraz jak długo są przechowywane?
  1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta Mojalalka.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy
  usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Mojalalka.pl co do
  celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
  albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
  (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Mojalalka.pl korzysta z dostawców, którzy

przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Mojalalka.pl.

Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi
księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy
ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności
kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Mojalalka.pl korzysta z dostawców, którzy nie
działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Mojalalka.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić Mojalalka.pl i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -
trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Mojalalka.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po
tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -
trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe
mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej
usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności
spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania Mojalalka.pl udostępnia dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • 3 Mechanizm cookies, adres IP
  1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
  są one przez Mojalalka.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej
  Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik
  cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas
  wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten
  plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
  dostosowywać oferowane przez Mojalalka.pl produkty do indywidualnych
  preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
  Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin
  prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
  2. Mojalalka.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
  Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Klientów.
  3. Mojalalka.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
  Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
  nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
  ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4. Mojalalka.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
  społecznościowego facebook.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
  z siedzibą w Irlandii);
  b) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej
  lokalizację biura Mojalalka.pl, za pomocą serwisu internetowego
  maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
  z siedzibą w USA);
  c) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są
  pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl
  (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą
  w Poznaniu);
  d) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są
  pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego okazje.info
  (administrator cookies zewnętrznego: Grupa Okazje Sp. z o.o.
  w organizacji z siedzibą w Łodzi);
  e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
  cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  f) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
  zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
  do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
  lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
  mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
  Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
  6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  f) przeglądarka Opera.
  7. Mojalalka.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez
  dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
  W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
  zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
  wykorzystywany przez Mojalalka.pl przy diagnozowaniu problemów
  technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,
  z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna
  przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także
  w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających
  serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
  Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
  Mojalalka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na
  nich obowiązujące.
 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Mojalalka.pl.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
  Mojalalka.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
  konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
  funkcjonalności, które zgodnie z prawem Mojalalka.pl może świadczyć
  jedynie za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:
  art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
  związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
  danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Mojalalka.pl przetwarza
  jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
  produktów i usług Mojalalka.pl, prowadzenie statystyki korzystania
  z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie
  korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
  marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
  sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
  profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Mojalalka.pl nie będzie miał
  innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane
  osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient
  wniósł sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
  podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
  Państwa członkowskiego, któremu Mojalalka.pl podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
  społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Mojalalka.pl może
  zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również
  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
  na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu
  podlega Mojalalka.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
  obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane
  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
  związanych z korzystaniem z usług Mojalalka.pl, czy też dodatkowo
  adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
  zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
  skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
  świadczeniem usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
  18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
  osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
  uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
  objętych żądaniem. Mojalalka.pl nie będzie też wysyłał żadnych
  komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas Mojalalka.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas
  potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
  jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
  usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
  Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
  ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
  względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
  i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
  Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
  odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
  danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
  określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
  możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
  oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
  tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
  dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
  Prywatności.
  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
  siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
  żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
  możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
  Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
  powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
  administratora danych osobowych.
  8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Mojalalka.pl spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – Mojalalka.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
  miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta
  uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym
  przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
  10. Klient ma prawo żądać od Mojalalka.pl przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki
  Prywatności.
  11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 • 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
  1. Mojalalka.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
  przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta
  w Serwisie. Mojalalka.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną
  z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
  przesyłanych danych przez sieć Internet.
  2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
  w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
  wygenerowanie nowego hasła. Mojalalka.pl nie wysyła przypomnienia hasła.
  Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
  uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
  należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
  pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
  Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
  rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
  elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
  udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał
  możliwość ustalenia nowego hasła.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl